Obrázek školy

ŠPP

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště pro školní rok 2022/2023

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Kariérové poradenství
 • Poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • Metodická podpora učitelům a asistentkám pedagoga při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

 

 1. Zajištění péče o žáky se SVP a o žáky nadané

 • Oblast prevence:
  • Práce s dětmi od předškolního věku – adaptace na školní prostředí, řešení problematiky předčasného nebo pozdního zaškolení dětí, docvičení potřebných dovedností – učitelky MŠ, výchovný poradce, speciální pedagog
  • Depistáž v 1. čtvrtletí 1. třídy – diagnostika případných percepčních oslabení, výsledky depistáže budou jedním z podkladů pro zahájení poskytování podpůrných opatření 1. stupně a případný vznik plánu pedagogické podpory – výchovný poradce, speciální pedagog, třídní učitel
  • Návazné docvičování percepčních oslabení v průběhu 1. třídy – výchovný poradce, speciální pedagog
 • Oblast intervence:
  • Zajištění vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC) – kvalitní vyplnění a kontrola dokumentů (včetně vyhodnoceného plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu), jejich odeslání – výchovný poradce
  • Práce s doporučením školského poradenského zařízení – vzájemná komunikace, evidence doporučení pro práci se žákem, informace pro všechny vyučující – výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli, speciální pedagog, asistentka pedagoga
  • Projednání doporučení se zákonnými zástupci žáka + informovaný souhlas – výchovný poradce ve spolupráci s  třídními učiteli
  • Tvorba a realizace IVP – podání žádosti při projednání doporučení, vznik IVP, jeho realizace a vyhodnocení, metodická podpora a organizační zajištění – výchovný poradce, speciální pedagog
  • Zajištění péče o nadané a mimořádně nadané žáky – vypracování PLPP, individualizovaná práce se žákem ve škole – třídní učitelé, učitelé předmětů, ve kterých žák vyniká, výchovný poradce, speciální pedagog
 • Podpora spolupráce s učiteli
  • Jasná pravidla pro odesílání žáků do školského poradenského zařízení a evidenci dokumentů z vyšetření
  • Důraz na kvalitní přípravu dokumentace pro školská poradenská zařízení
  • Včasné informování kolegů o závěrech vyšetření žáků ve školském poradenském zařízení a potřeba individualizované práce se žáky
  • Metodická podpora učitelů zaměřená na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Podpora spolupráce s rodiči
  • Navázání včasného a bezpečného kontaktu s rodiči
  • Na plenární schůzi vysvětlit roli školního poradenského pracoviště ve škole a seznámit s plánovanými aktivitami zákonné zástupce
  • Informace o výsledcích depistážních šetření a domluva na realizaci navrhovaných opatření, nabídka docvičovacích materiálů pro domácí přípravu, „metodické vedení“ rodičů
  • Projednávání doporučení vydaných školským poradenským zařízením ve škole – vysvětlení navržených podpůrných opatření, rozdělení úkolů, důraz na nutnost spolupráce rodiny a školy, nabídka podpory ze strany školy – pro rodiče např. literatura o problematice, pracovní listy, odborné vedení, nabídka konzultací apod. Včasná komunikace při výskytu problému.

 

 1. Prevence školní neúspěšnosti

 • Oblast prevence
  • Funkční systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Věnování pozornosti žákům, kteří přestupují z mateřské školy nebo z jiné základní školy (vyrovnání různých ŠVP, v případě potřeby možno využít PLPP) – výchovný poradce ve spolupráci s TU a rodiči, speciální pedagog
  • Sledování žáků, u kterých došlo k výraznému zhoršení prospěchu v průběhu školního roku – včasné řešení problému – komunikace škola (třídní učitel, vyučující daného předmětu), rodič, žák – třídní učitelé
  • Sledování a řešení zvýšené omluvené absence – podpora a pomoc dlouhodobě nemocným žákům, individuální plán doplnění probraného učiva a přezkoušení – výchovný poradce ve spolupráci s TU, speciální pedagog
 • Oblast intervence
  • Funkční systém doučování – na základě pedagogické diagnostiky, podpora ze strany školy, současně s posilováním odpovědnosti žáka za svoje učení a vymezení role zákonného zástupce
  • Řešení výrazného zhoršení prospěchu žáka v průběhu školního roku. TU vyvolá včas společně s vyučujícím daného předmětu jednání s rodičem a žákem. Stanoví se plán úkolů, které musí žák splnit, aby se jeho prospěch zlepšil a také podpora ze strany rodiny a školy.
 • Podpora spolupráce s učiteli
  • Jasná pravidla pro řešení problémů – při přestupu žáka, zhoršení prospěchu, zvýšené omluvené absenci
  • Pomoc učitelům při přípravě zápisu z jednání, metodická konzultace před jednáním, podpora při samotném jednání s „problematickými rodiči“
 • Podpora spolupráce s rodiči
  • Dostatečné vysvětlení všech pravidel pro oblast prevence
  • Pravidelné informování, předcházení nedorozuměním

 

 1. Primární prevence rizikového chování 

 • Oblast prevence
  • Pravidelná diagnostika klimatu školy – klima ve třídách, vyhodnocování závěrů šetření + plánování aktivit v oblasti prevence – školní metodik prevence
  • Podpora fungování třídních kolektivů – práce s kolektivem – školní metodik prevence
  • Sledování začlenění nových žáků, sledování postavení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně nadaných – školní metodik prevence
  • Preventivní program školy – příprava, realizace, vyhodnocování efektivity aktivit, stanovení priorit pro daný školní rok – školní metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem a TU
  • Pravidla pro hodnocení chování žáků ve škole a jejich dodržování
 • Podpora spolupráce s učiteli
  • Nabídka aktivit na třídnické hodiny, pravidelné konzultace situace ve třídních kolektivech s TU
  • Realizace intervenčních programů
  • Pomoc při realizaci aktivit z minimálního preventivního programu
 • Podpora spolupráce s rodiči
  • Propagace preventivních aktivit
  • Zapojení rodičů do realizace preventivních aktivit – projektové dny, besedy se žáky

 

Vypracovaly:

Mgr. Helena Musilová, výchovný poradce

Mgr. Ing. Lenka Schinzelová, metodik prevence

Mgr. Nela Pavlíčková, školní speciální pedagog