Obrázek školy

ŠPP

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) soustřeďuje poskytování specializovaných poradenských činností, které škola poskytuje bezplatně žákům, rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a vzdělávacích potížích.

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlas není potřeba v případě, že je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví dítěte nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

 1. Poradenské pracovníky školy
 • výchovný – kariérní poradce
 • školní metodik prevence
 • školní speciální pedagog
 1. Pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole
 • třídní učitel
 • učitel
 • metodik školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro nadané žáky)
 • asistent pedagoga

PLÁN PORADENSKÝCH SLUŽEB

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště pro školní rok 2023/2024

 

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Kariérové poradenství
 • Poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • Metodická podpora učitelům a asistentkám pedagoga při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 1. Zajištění péče o žáky se SVP a o žáky nadané

a) Oblast prevence:

 • Práce s dětmi od předškolního věku – adaptace na školní prostředí, řešení problematiky předčasného nebo pozdního zaškolení dětí, docvičení potřebných dovedností – učitelky MŠ, výchovný poradce, speciální pedagog
 • Depistáž v 1. čtvrtletí 1. třídy – diagnostika případných percepčních oslabení, výsledky depistáže budou jedním z podkladů pro zahájení poskytování podpůrných opatření 1. stupně a případný vznik plánu pedagogické podpory – výchovný poradce, speciální pedagog, třídní učitel
 • Návazné docvičování percepčních oslabení v průběhu 1. třídy – výchovný poradce, speciální pedagog

b) Oblast intervence:

 • Zajištění vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC) – kvalitní vyplnění a kontrola dokumentů (včetně vyhodnoceného plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu), jejich odeslání – výchovný poradce
 • Práce s doporučením školského poradenského zařízení – vzájemná komunikace, evidence doporučení pro práci se žákem, informace pro všechny vyučující – výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli, speciální pedagog, asistentka pedagoga
 • Projednání doporučení se zákonnými zástupci žáka a následný podpis informovaného souhlasu ZZ s doporučením – výchovný poradce ve spolupráci s  třídními učiteli
 • Tvorba a realizace IVP – podání žádosti při projednání doporučení, vznik IVP, jeho realizace a vyhodnocení, metodická podpora a organizační zajištění – výchovný poradce, speciální pedagog
 • Zajištění péče o nadané a mimořádně nadané žáky – vypracování PLPP, individualizovaná práce se žákem ve škole – třídní učitelé, učitelé předmětů, ve kterých žák vyniká, výchovný poradce, speciální pedagog

c) Podpora spolupráce s učiteli

 • Jasná pravidla pro odesílání žáků do školského poradenského zařízení a evidenci dokumentů z vyšetření – výchovný poradce
 • Důraz na kvalitní přípravu dokumentace pro školská poradenská zařízení – výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli
 • Včasné informování kolegů o závěrech vyšetření žáků ve školském poradenském zařízení a potřeba individualizované práce se žáky – výchovný poradce, speciální pedagog
 • Metodická podpora učitelů zaměřená na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – výchovný poradce, speciální pedagog

d) Podpora spolupráce s rodiči

 • Navázání včasného a bezpečného kontaktu s rodiči – výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli
 • Na plenární schůzi vysvětlit roli školního poradenského pracoviště ve škole a seznámit s plánovanými aktivitami zákonné zástupce – výchovný poradce
 • Informace o výsledcích depistážních šetření a domluva na realizaci navrhovaných opatření, nabídka docvičovacích materiálů pro domácí přípravu, „metodické vedení“ rodičů – výchovný poradce, speciální pedagog
 • Projednávání doporučení vydaných školským poradenským zařízením ve škole – vysvětlení navržených podpůrných opatření, rozdělení úkolů, důraz na nutnost spolupráce rodiny a školy, nabídka podpory ze strany školy – pro rodiče např. literatura o problematice, pracovní listy, odborné vedení, nabídka konzultací apod. Včasná komunikace při výskytu problému – výchovný poradce, speciální pedagog
 1. Prevence školní neúspěšnosti

a) Oblast prevence

 • Funkční systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Věnování pozornosti žákům, kteří přestupují z mateřské školy nebo z jiné základní školy (vyrovnání různých ŠVP, v případě potřeby možno využít PLPP) – výchovný poradce ve spolupráci s TU a rodiči, speciální pedagog, metodik prevence
 • Sledování žáků, u kterých došlo k výraznému zhoršení prospěchu v průběhu školního roku – včasné řešení problému – komunikace škola (třídní učitel, vyučující daného předmětu), rodič, žák – třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence
 • Sledování a řešení zvýšené omluvené absence – podpora a pomoc dlouhodobě nemocným žákům, individuální plán doplnění probraného učiva a přezkoušení – výchovný poradce ve spolupráci s TU, speciální pedagog, metodik prevence

b) Oblast intervence

 • Funkční systém doučování – na základě pedagogické diagnostiky, podpora ze strany školy, současně s posilováním odpovědnosti žáka za svoje učení a vymezení role zákonného zástupce – vyučující daného předmětu, výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence
 • Řešení výrazného zhoršení prospěchu žáka v průběhu školního roku. TU vyvolá včas společně s vyučujícím daného předmětu jednání s rodičem a žákem. Stanoví se plán úkolů, které musí žák splnit, aby se jeho prospěch zlepšil a také podpora ze strany rodiny a školy.

c) Podpora spolupráce s učiteli

 • Jasná pravidla pro řešení problémů – při přestupu žáka, zhoršení prospěchu, zvýšené omluvené absenci – výchovný poradce, metodik prevence
 • Pomoc učitelům při přípravě zápisu z jednání, metodická konzultace před jednáním, podpora při samotném jednání s „problematickými rodiči“ – výchovný poradce, metodik prevence

d) Podpora spolupráce s rodiči

 • Dostatečné vysvětlení všech pravidel pro oblast prevence – výchovný poradce, metodik prevence
 • Pravidelné informování, předcházení nedorozuměním – třídní učitelé

 

 1. Primární prevence rizikového chování

a) Oblast prevence

 • Pravidelná diagnostika klimatu školy – klima ve třídách, vyhodnocování závěrů šetření + plánování aktivit v oblasti prevence – metodik prevence
 • Podpora fungování třídních kolektivů – práce s kolektivem – metodik prevence
 • Sledování začlenění nových žáků, sledování postavení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně nadaných – metodik prevence
 • Preventivní program školy – příprava, realizace, vyhodnocování efektivity aktivit, stanovení priorit pro daný školní rok – metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem a TU
 • Pravidla pro hodnocení chování žáků ve škole a jejich dodržování

b) Podpora spolupráce s učiteli

 • Nabídka aktivit na třídnické hodiny, pravidelné konzultace situace ve třídních kolektivech s TU – metodik prevence
 • Realizace intervenčních programů – metodik prevence
 • Pomoc při realizaci aktivit z minimálního preventivního programu – metodik prevence

c) Podpora spolupráce s rodiči

 • Propagace preventivních aktivit – třídní učitelé
 • Zapojení rodičů do realizace preventivních aktivit – projektové dny, besedy se žáky

 

Vypracovaly:

Mgr. Helena Musilová, výchovný poradce

Mgr. Ing. Lenka Schinzelová, metodik prevence

Mgr. Nela Pavlíčková, speciální pedagog