Obrázek školy

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Kamil Nečas

Tel.: +420 777 093 685

kontaktní e-mail: kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 186, 747 24 Chuchelná, IČO 75 02 65 62, (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

Správce zpracovává osobní údaje na základě zákona 561/2004 Sb. a zákona 262/2006 Sb. od zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání, klientů a jejich rodinných příslušníků či osob blízkých, dodavatelů, odběratelů, smluvních partnerů, zmocněnců, žadatelů a stěžovatelů za účelem plnění právní povinnosti po dobu nezbytnou dle spisového řádu.

Osobní údaje jsou v organizaci zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

V rámci zajišťování svých činností provádí správce osobních údajů jejich zpracování a to zejména pro účely zajištění péče o děti a žáky.

Pokud organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat informace o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným v organizaci;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytly;
  • podat stížnost dozorovému orgánu. Svá práva vůči organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Podrobné informace včetně zásad zde.
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

  1.  Poskytnutiinformaci1-2019