Obrázek školy

Školní řád

Hodnocení žáka ve škole – školní řád (klasifikační řád)

Na základě ustanovení §30, odst. 1) zákona č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento školní řád.
1. Práva žáků
2. Povinnosti žáků
3. Docházka do školy
4. Zacházení se školním majetkem
5. Zákonní zástupci žáka
6. Režim činností ve škole
7. Režim při akcích mimo školu
8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
9. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád
10. Závěrečná ustanovení

 

V Chuchelné 1. 9. 2014                                                              Mgr. Monika Slivková, ředitelka školy