Obrázek školy

Desatero učitele

Desatero učitele

Láska k dětem

Problémy dětí a obtížné situace řešme s láskou a pochopením k našim žákům. Vždy žákům naslouchejme, povzbuzujme je, aby nám vyprávěli nejen o svých radostech, ale i starostech.

Výchova k odpovědnosti

Vychovávejme žáky k odpovědnosti za své činy, nikoliv pouze k poslušnosti v přítomnosti pedagoga. Nepoužívejme fyzické ani psychické násilí, nemanipulujme se žáky z pozice nadřazenosti.

Pravdivost a spravedlnost

Nikdy žákům nezkoušejme lhát. Neslibujme, co nemůžeme splnit. Chovejme se čestně a tak, abychom žáky nezraňovali. Každý žák by měl vždy jasně vědět, za co je trestán. K provinění je třeba přiřadit oprávněný trest.

Vzájemný respekt

Nepovyšujme se nad kolegy ani nad žáky. Nevysmívejme se, neponižujme, respektujme odlišný názor. Hledejme na ostatních spíše

to pozitivní, snažme se je pochopit.

Důvěra

Naslouchejme také srdcem, důvěrné informace nesdělujme, respektujme etická pravidla. Učitel má žákům důvěřovat a žáci jemu.

Osobní nasazení

Snažme se ze všech sil podávat co nejlepší výkon. Pomáhejme žákům co nejlépe zvládat svěřené úkoly a nastalé problémy v radostné, přátelské atmosféře, klidně s důvěrou.

Využívat humoru jako výchovného prostředku

Využívejme humoru při naší práci s dětmi, nezaměňujme ho s vysmíváním se, shazováním a ponižováním žáka. Laskavým humorem lze obvykle dosáhnout více než strohou přísností.

Spolupracovat a pomáhat

Spolupracujme s dětmi a rodiči při stanovení cílů výchovy a výuky tak, aby všichni měli radost a uspokojení z pokroků, kterých budou žáci dosahovat. Pomáhejme žákům, když nás o to požádají a spolu nacházejme správná řešení.

Respekt k dohodnutým pravidlům

Dbejme na dodržování školního řádu, pravidel soužití a společenských pravidel. To, co vyžadujeme po dětech, musíme vyžadovat i od sebe samých. Vychovávejme příkladem.

Loajalita ke škole, kolegialita

Případně vzniklé problémy řešme nejdříve na půdě školy. Projevme ochotu řešit vzniklé problémy a nedorozumění věcně a bez emocí. Neohrožujme prestiž školy vynášením interních dohod. Nesnažme se získávat lepší postavení zpochybňováním kvality práce svých kolegů.