Obrázek školy

ORGANIZACE provozu školy na začátku školního roku 2021/2022 

  1. Ve středu 1. září se sejdeme v 8.00 před školou. V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení školního roku ve třídách. Do školní budovy budou žáci vstupovat s rouškou, bez doprovodu rodičů. Pouze dětem první třídy mohou být v tento den oporou jejich rodiče.
  2. Ve škole proběhne 3x preventivní testování žáků (antigenními testy), přičemž první test se provede 1. září u žáků 2. – 9. tříd (u žáků 1. třídy až 2. září). Dále se ve všech třídách bude testovat v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Zmiňované skutečnosti je nutné doložit písemně. 

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Pokud žák neabsolvuje preventivní testování, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Pokud se žák výuky neúčastní, škola nemá povinnost zajistit mu distanční způsob vzdělávání.

3. Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (kromě osob, které jsou z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest vyjmuty).

4. Nejsou stanovena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Žáci tedy vcházejí s ochranou dýchacích cest sami do šatny a poté do třídy. 

5. Zákonní zástupci a třetí osoby vstupují do budovy školy pouze v nezbytně nutných případech.

6. Všichni žáci jedné třídy, kteří mají prokazatelně negativní test na COVID-19, nemusí mít ochranu dýchacích cest ve své učebně. Ve společných prostorách školy nosí vždy roušku. 

7. Během provozu školy budou současně platit další hygienická opatření schválená Ministerstvem zdravotnictví, která byla uplatňována v minulém školním roce. 

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání preventivního testování, tj. do 10. září 2021.

Manuál MŠMT naleznete zde.

<< Zpět